menu

Lời tưởng niệm nhân lễ huý nhật Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1996)

View: 944 -     Sen Trắng Hoa Kỳ       13/10/2018 06:10:28 pm
Lời tưởng niệm nhân lễ huý nhật Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1996)
Lời tưởng niệm nhân lễ huý nhật Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1996)

Lời tưởng niệm nhân lễ huý nhật Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1996)

Lời tưởng niệm nhân lễ huý nhật Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh và Hiệp kỵ đoàn viên GÐPTVN quá cố của Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Quảng Ðức 17 tháng Mười, 1996 tại chùa Huệ Quang, Santa Anan, California.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trong buổi lễ Giổ Tưởng Niệm trang trọng hôm nay, đông đảo mọi thành viên Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tề tựu, cung đảnh dâng hương, cùng tâm thành:

Ngưỡng vọng Giác linh Hòa Thượng Thích Thiện Minh, vị Thầy tổ chức tài ba, chỉ đạo và phát huy GÐPT, SVHSPT Việt Nam.

Kính bạch Giác Linh Chư Tôn Ðức Tăng Ni vong thân vì Ðạo Pháp và Dân Tộc, Chư Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh GÐPTVN.

Kính Thưa hồn thiêng các chiến sĩ, Ðồng bào hy sinh vì đại nghĩa Dân chủ và Tự do cho tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Kính thưa Hương linh chư tiền bối hữu công vận động, sáng lập, bảo trợ cùng quý Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Ðoàn Viên quá cố của tổ chức GÐPTVN.

Tổ chức chúng ta, đã chọn ngày 17 tháng 10 thường niên, là tháng mà toàn thể Phật Giáo đồ Việt Nam bàng hoàng xúc động khi hay tin Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị CS bức tử trong lao tù ở Bình Tuy – Việt Nam, làm mùa Truyền Thống để hướng tâm về nguồn và thành kính tưởng niệm sự nghiệp lẫn công hạnh của toàn thể Chư Vị đã nêu.

Toàn thể anh chị em GÐPT kính ngưỡng dâng lên 3 lời nguyện sau:

Ðiều Thứ I: Hôm nay, với sự kết đoàn nhất trí, mọi thành viên GÐPT nơi đây, nguyện luôn luôn thống hợp niềm tin và hành động thù thắng, bất thối cho tiền đồ sáng lạn của Phật Giáo, tương lai vẻ vang của Dân Tộc Tiên Rồng và cho sự lớn mạnh của tổ chức GÐPTVN mà chư vị lúc sinh thời đã đem hết con tim, khối óc và thân mạng để phụng hiến, xã thân.

Ðiều Thứ II: Hôm nay, với sự kết đoàn, nhất trí, mọi thành viên GÐPT nơi đây, Nguyện với ý thức trách nhiệm và bổn phận của một người Phật Tử thuần thành, của người công dân trung chính, sẽ đem hết tinh lực Bi-Trí-Dũng để kế tục sự nghiệp kiên trì và công hạnh sâu dày của Chư Vị tiền bối đã thắp sáng tấm lòng yêu nước, mến đạo, sẳn sàng đối phó và vượt qua mọi chướng duyên vô minh, mọi thế lực phi nhân tàn bạo.

Ðiều Thứ III: Hôm nay, với sự kết đoàn nhất trí, mọi thành viên GÐPT nơi đây, chí tâm Nguyện tinh thần của Lễ Huý Kỵ và Hiệp Kỵ không chỉ duy nhất được cảm nghiệm và suy tưởng trong giờ phút này, mà tinh thần đó sẽ kết nên thành tố sáng rỡ và bất hoại như Xá Lợi, sẽ thường trực và bền bỉ trong tâm chí và sứ mạng của mỗi nguời Áo Lam, là noi gương và hành hoạt theo nhân cách vô úy vị tha và khí phách anh liệt của các Chư Linh.

Toàn thể thành viên GÐPT đồng tâm cẩn bái tạc dạ và chí tâm tưởng niệm chư Linh.
Nam Mô thường Vô Úy Bồ tát Ma Ha Tát.

 

Hãy đọc Tiểu sử của Ngài ở đây.

Nguồn: https://thuviengdpt.info/kho-tai-lieu-tong-hop/su-lieu/su-lieu-cao-tang-phat-giao/tieu-su-co-hoa-thuong-thich-thien-minh/

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin