menu

TÂM THƯ v/v tạm ngưng các hoạt động của Viện Hoá Đạo và VPII, không còn Hội Đồng Lưỡng Viện

View: 941 -     Thích Quảng Độ       25/07/2020 09:07:19 pm
TÂM THƯ v/v tạm ngưng các hoạt động của Viện Hoá Đạo và VPII, không còn Hội Đồng Lưỡng Viện
TÂM THƯ v/v tạm ngưng các hoạt động của Viện Hoá Đạo và VPII, không còn Hội Đồng Lưỡng Viện

Lời thưa của Uyên Nguyên: Cho đến nay, vẫn còn có rất nhiều vị, vô tình hoặc hữu ý, tự nhận hoặc ngộ nhận về GHPGVNTN. Tất nhiên nếu không am tường, người ta không phân định được quyền hạn của VPII/VHĐ (hải ngoại) thì rất giới hạn so với Viện Hóa Đạo quốc nội. Ví như ở điều 2, Tâm Thư đã nêu: “Viện Hoá Đạo đang tạm ngừng hoạt động nên không còn Hội Đồng Lưỡng Viện mà chỉ còn Tôi là đại diện Viện Tăng Thống là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Giáo Hội trong thời gian chờ Đại Hội Bất Thường.” Thì làm sao còn có  Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương nữa mà nhân danh(?). Chưa nói làm thế nào để một Hội Đồng Giáo Phẩm tồn tại, hành hoạt đúng pháp?

Tôn trọng đức Tăng Thống, phải chăng cần thượng tôn và thâm nhập, chấp chỉnh Hiến Chương một cách đúng đắn? Song, không còn Lưỡng Viện không có nghĩa GHPGVNTN không còn, cũng như không còn nhân sự, nên giờ đây “bảo trì ấn tín của Giáo Hội, làm tín hiệu châu tri sinh mệnh Giáo Hội vẫn tồn tại, mạng mạch Chánh pháp vẫn được duy trì, cho đến khi hội đủ thuận duyên, thỉnh cầu Chư tôn Trưởng Lão hòa hiệp suy cử chư tôn đức tái lập và kiện toàn Hội đồng Lưỡng Viện, kế thừa sứ mệnh hoằng dương Chánh pháp, vì lợi ích và an lạc của các cộng đồng đệ tử trong cộng đồng dân tộc,” đang là nhiệm vụ của tất cả đồ chúng chứ không riêng ai. Cớ sao nhiều vị còn chưa thừa tự, chung lòng thừa tự?

Nhân danh Giáo Hội, hay thành viên, hoặc nguyên thành viên v.v… của Giáo Hội nói chung, hay Lưỡng Viện, Hội Đồng Giáo Phẩm nói riêng, chỉ khi nào thực thể Giáo Hội đã trang nghiêm hòa hiệp đúng nghĩa, còn nhân danh để chỉ thấy sự xung động cá biệt làm cho Giáo Hội thêm trì trệ tái phục hoạt, thì đó là phụ lòng Đức Tăng Thống Đệ Ngũ rồi vậy mà lời Tâm Thư còn đồng vọng dư âm.

Hơn nữa, nếu chúng ta không có thật đầu đủ mọi văn kiện của Giáo Hội ban hành trong suốt hai thập niên qua bị khống chế bởi một cơ quan ngôn luận cơ quan truyền thông đầy quyền biến, một giai đoạn vô cùng tế nhị và tế nhuyễn mà không chỉ dựa vào những văn kiện được PTTPGQT công bố là đủ, và xác tín(!) Còn rất nhiều những chứng từ mà chỉ giữa chư Tôn Tăng, cư sĩ thâm mật trao đổi với nhau, cùng xót xa với nhau mà hôm nay, mọi lẽ đang được mở lại dù bản nguyện trước sau chỉ muốn im lặng, giữ mặt, giữ tình cho nhau mà hơn nữa, giữ cho hình ảnh Giáo Hội được trang nghiêm và chánh định.

Tôi biết mình đang làm cái điều mà không phải ai cũng ưng thuận, kể cả những bậc Thầy, Cư sĩ tiền bối từng thương quý mình, chứ chưa nói là ghét bỏ. Nhưng tôi vẫn phải làm việc của mình là ghi lại những gì là chính nó, trong khả năng có thể, để những cõi lòng thiết tha chân thật với Đạo, với quê hương còn có chỗ lịch nghiệm. Lịch sử Dân Tộc, Đạo Pháp vẫn đang trải qua những ngày tháng mà những thế lực ngoại nhân, vô minh vây bủa. Tuổi trẻ cần học những bài học của Thầy Tổ, Cha Ông. Trên tất cả mọi ý nghĩa, còn phải gánh vác sứ mện thời đại của mình, bằng đôi vai và bàn chân chính mình. Chính Sử, chứ không phải là ngụy sử, sẽ bớt đi cho tuổi trẻ những nhọc nhằn quá khứ mà hướng vào tương lai một cách tự tin hơn.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Ảnh: tư liệu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Chùa Từ Hiếu , 59 Lô D Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn
____________________________________________________
Phật lịch 2562 Số: 14/TT/VTT

TÂM THƯ

Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hòa thượng Thích Quảng Độ

Thưa Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, cùng đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 92, nhận xét trong suốt thời gian qua Giáo Hội gặp nhiều chướng nạn, mâu thuẫn giữa các thành viên của Giáo Hội; nội ma, ngoại chướng hoành hành làm cho sinh hoạt của Giáo Hội bị lũng đoạn. Vì thế, trước khi lên đường ra miền Bắc, Tôi đã ban hành Tâm Thư số 11 ký ngày 03 tháng 10, năm 2018(phụ bản 1)

Sau khi trở lại Sài Gòn, Tôi ban hành tiếp Quyết định số 12 ký ngày 25 tháng 11 năm 2018 (phụ bản 2) và cuối cùng là Thông Bạch ký ngày 17 tháng 12 năm 2018 để giải tán nhân sự và tạm ngưng mọi hoạt động của Viện Hoá Đạo trong nước, điều đó bao gồm giải tán nhân sự và tạm ngưng mọi hoạt động của Văn Phòng II, trụ sở đặt tại chùa Liên Hoa, Houston Texas ở hải ngoại vì những lý do sau:

  1. Ngày 03 tháng 10 năm 2018, trước khi ra miền Bắc, từ Sài Gòn tôi có viết Tâm Thư số 11/QĐ/TT/VTT đưa hai Quyết Định gởi Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo của Đạo hữu Lê Công Cầu. Thứ hai bãi truất chức vụ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hoà Thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc gửi sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris ban hành và công bố ngày nào Tôi không còn nữa. Nhưng hai Quyết Định đề ra trong Tâm Thư số 11 đã không được HT. Thích Tâm Liên và các nhân sự Viện Hoá Đạo thi hành. Đạo hữu Lê Công Cầu vẫn nhân danh chức vụ Tổng Thư Ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
  1. Cũng trong hơn một tháng tôi vắng mặt vừa qua ở Sài Gòn trong năm 2018, HT. Thích Tâm Liên, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo đã không cho thi hành các Quyết Định của Tôi gởi sang Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, mà Hoà Thượng lại cho phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối và lập trường Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tu chỉnh lần cuối thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015.
  1. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, HT.Thích Huyền Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, cho phát hành Thông Bạch số 01/TB/CT/VPIIVHĐ nói lên Quan Điểm và Lập Trường của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo ngược lại Hiến Chương 2015 và Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ ngày 25/11/2018. HT Thích Huyền Việt trong bản Thông Bạch này đã không chấp nhận và tuân hành Bản Tu Chính Hiến Chương 2015 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (đính kèm), vốn đã được thông qua ngày 4 tháng 12_ năm 2015 với hai Giáo Chỉ số 14/TT/GC (phụ bản 3) và Giáo Chỉ số 15 VTT/TT/GC (phụ bản 4) mà Tôi đã ban hành cùng trong ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Thanh Minh Thiền Viện thành phố Sài Gòn. Hơn nữa HT. Thích Huyền Việt, HT. Thích Tâm Liên và Đạo hữu Lê Công Cầu cũng không tuân hành Quyết Định Số 12/TT/VTT/QĐ ngày 25 tháng 11 năm 2018.

Vì ba vị này đã bất khâm tuân Hiến Chương 2015, những Quyết Định, Thông Bạch của Tôi ban hành, gây chia rẽ nội bộ Giáo Hội, gây hoang mang và làm phiền lòng Chư Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới, có nguy cơ gây mắt uy tín, uy thế của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nay Tôi viết Tâm Thư này khẳng định lại những vấn đề quan trọng sau đây:

  1. Điều 1: Căn cứ Quyết Định số 12/TT/VTT/QĐ ban hành ngày 25 tháng 11, năm 2018, Tôi đã cho tạm ngưng các hoạt động của Viện Hoá Đạo trong thời gian chờ Đại Hội Bất Thường để công cử nhân sự mới. Văn Phòng II có cơ sở đặt tại Chùa Liên Hoa, Houston Texas do HT. Thích Huyền Việt làm chủ tịch ban Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ trực thuộc Viện Hoá Đạo trong nước, vì vậy mà cũng bị tạm ngừng mọi hoạt động có liên hệ đến Giáo Hội cho đến khi Tôi có một văn thư Quyết Định mới. Trong thời gian chờ đợi Đại Hội Bất Thường bầu lại nhân sự, HT. Thích Tâm Liên, HT. Thích Huyền Việt và Đạo hữu Lê Công Cầu không còn là thành viên và cũng không giữ một chức vụ gì của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nên tất cả mọi lời nói, mọi việc làm, mọi Thông tư, Thông Bạch… của ba vị này đều không là đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong cũng như ngoài nước.
  1. Điều 2: Viện Hoá Đạo đang tạm ngừng hoạt động nên không còn Hội Đồng Lưỡng Viện mà chỉ còn Tôi là đại diện Viện Tăng Thống là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Giáo Hội trong thời gian chờ Đại Hội Bất Thường. HT. Thích Tâm Liên, HT. Thích Huyền Việt và Đạo hữu Lê Công Cầu không còn giữ bất kỳ chức vụ gì trong mọi cơ cấu của Giáo Hội từ Trung Ương đến Địa phương.
  1. Điều 3: Kể từ ngày hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2019, Giáo Hội và Tôi không có liên hệ hay chịu trách nhiệm về bắt cứ lời nói, hành động hay Thông Báo, Thông Bạch… nào của HT. Thích Tâm Liên, HT. Thích Huyền Việt và Đạo Hữu Lê Công Cầu trước pháp luật cũng như trong công luận trong và ngoài nước.

Cuối cùng tôi viết Tâm thư này để xác định trước công luận trong và ngoài nước để Chư Tăng, Ni và Phật Tử yên tâm rằng tôi đang an trú tự tại và an ổn tại chùa Từ Hiếu, phường 1, quận 8, Thành phố Sài Gòn, theo đúng ước nguyện cuối đời của tôi. Hoà Thượng Thích Nguyên Lý – Viện Chủ Chùa Từ Hiếu, Chư Tăng và Phật Tử trong chùa đã hết lòng quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của Tôi chu đáo và đây đủ.

Ngày 28 tháng 41 năm 2018, đại diện Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn đã đến viếng thăm và ân cần quan tâm đến hiện tình của Tôi tại chùa Từ Hiếu. Tôi cũng vô cùng biết ơn dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ là ông Alan Lowenthal đã hậu thuẫn cho Tôi và quan tâm sâu sắc đến hiện tình của Tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi cho phép tất cả Chư Tăng Ni và Phật tử khắp nơi đều được tự do đến chùa Từ Hiếu thăm viếng tôi trừ những người có dụng ý chống phá lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Quý vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, vượt qua mọi chướng nạn để lèo lái con thuyền Giáo Hội đến bờ Giác Ngộ an toàn.

Phật Lịch 2562 – Chùa Từ Hiếu Sài Gòn, ngày 28 tháng 02 năm 2019
Tức ngày 24 tháng giêng, năm Kỷ Hợi
Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
(Viện Tăng Thống Ấn ký)
Sa Môn Thích Quảng Độ

  Phụ bản 1

Phật lịch 2562
Số 11/QĐ/TT/VTT

TÂM THƯ

về Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
kính gửi chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni
và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước

Thưa quý Liệt vị,

Năm nay tôi đã 91 tuổi, sức khoẻ còn tốt, tuy mang nhiều chứng bệnh, thỉnh thoảng hay quên những chuyện mới xẩy ra trong ngày, nhưng chuyện xưa, chuyện quan trọng vẫn nhớ kỹ, như đa số người già hay mắc phải. Trí tuệ vẫn minh mẫn trong việc phục vụ Giáo hội và dân tộc. Nhưng chưa biết vô thường đến lúc nào.

Thời gian gần đây, tôi ngồi xem lại sổ sách và tổng kết Phật sự GHPGVNTN mấy năm qua. Tôi có hai quyết định sau đây cần thông báo chư tôn đức Hội đồng Lưỡng Viện cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, phòng khi việc vô thường xẩy tới tôi ra đi về cõi Phật, thì chư liệt vị có cơ sở tiếp tục việc phục vụ Giáo hội :

Quyết định thứ nhất : Bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo của Đạo hữu Nguyên Chánh Lê Công Cầu, kể từ ngày ký bức Tâm Thư này. Mọi Quyết định, Giáo chỉ liên quan đến  chức vụ của Đạo hữu Cầu trước đây đều huỷ bỏ, vô hiệu hoá.

Quyết định thứ hai : Tháng 5 năm ngoái, 2017, tôi viết hai bản Di chúc và Di huấn căn dặn những Phật sự Giáo hội một khi tôi ra đi về cõi Phật. Trong Di chúc có khoản tôi dự tính trao cho Hoà thượng Thích Tâm Liên chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống để điều hành Phật sự cũng như nhất tâm với chư tôn đức Hội đồng Lưỡng Viện bảo vệ pháp lý lịch sử của GHPGVNTN. Chờ ngày thuận duyên có thể tự do tổ chức Đại hội Khoáng đại lần thứ 11 để Hội đồng Giáo phẩm Trung ương chọn lựa và suy tôn một vị Trưởng lão vào chức vụ Đệ Lục Tăng Thống GHPGVNTN. Tôi đã gửi hai bản Di Chúc và Di Huấn đó sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa.

Nay tôi quyết định bãi truất chức vụ Xử lý Thường vụ dự tính trao cho Hoà thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong Di chúc năm ngoái. Vậy Hoà thượng Thích Tâm Liên sẽ không còn giữ chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống một khi tôi ra đi. Trái lại, chờ ngày đất nước được thực sự tự do sinh hoạt tôn giáo, để Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống có thuận duyên tổ chức Đại hội khoáng đại GHPGVNTN suy tôn Đức Đệ Lục Tăng Thống, nối tiếp công trình hoằng hoá chúng sinh của Phật giáo Việt Nam mà lịch đại tổ sư trao truyền hơn Hai Nghìn năm qua.

Tâm thư và Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chỉ thị Đạo hữu Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc phổ biến trong thời gian sớm nhất bức Tâm thư và Quyết định này.

Tất cả mọi Quyết định, Giáo chỉ, văn kiện gì của Giáo hội ban hành trước đây liên quan tới 2 vụ việc nói trên hoặc trái với Tâm thư và Quyết định hôm nay đều huỷ bỏ, vô hiệu hoá.

Phật lịch 2562 – Saigòn, 24 tháng 8
Mậu Tuất, tức ngày 3 tháng 10 năm 2018
Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
(đã ký)
Sa Môn Thích Quảng Độ

______________________________

Phụ bản 2

Phật lịch 2562
Số : 12/TT/VTT/QĐ

QUYẾT ĐỊNH

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
giải tán nhân sự Viện Hoá Đạo và tạm ngưng hoạt động,
chờ Đại hội Bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới

– Nhận xét rằng, ngày 3 tháng 10 năm 2018 từ Saigon tôi viết bức Tâm Thư đưa ra hai Quyết định gửi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến. Thứ nhất, bãi nhiệm chức vụ Tổng Thư ký cùng các chức vụ khác trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu kể từ ngày ký Tâm Thư. Thứ hai, bãi truất chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống dự tính trao cho Hoà thượng Thích Tâm Liên như đã viết trong bản Di Chúc gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Nhưng hai Quyết định đề ra trong Tâm Thư đã không được thi hành trong thời gian tôi vắng mặt. Phật tử Lê Công Cầu vẫn tiếm danh Tổng Thư ký cho phát hành những văn kiện bất hợp lệ của Viện Hoá Đạo;

– Nhận xét rằng, trong thời gian một tháng vừa qua tôi vắng mặt ở Saigon, Hoà thượng Thích Tâm Liên đã không có một buổi họp nhân sự Viện Hoá Đạo nào để thỉnh ý chư Tăng, phác hoạch chương trình hoạt động của Viện Hoá Đạo trong nước cũng như sinh hoạt hải ngoại của GHPGVNTN. Trái lại, Hoà thượng còn nhân danh Viện Hoá Đạo ký và phát hành nhiều văn kiện đi ngược lại đường lối, lập trường và Hiến chương của GHPGVNTN tu chỉnh lần cuối thông qua năm 2015;

– Nhận xét rằng, chỉ trong vòng một tháng tôi vắng mặt ở Saigon, sinh hoạt của Viện Hoá Đạo đã xáo trộn, gây bế tắc và hoang mang cho chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước;

NAY QUYẾT ĐNH

Điều 1: Thu hồi và huỷ bỏ Giáo chỉ số 18 Tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020  của Viện Tăng Thống ký ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Thu hồi và huỷ bỏ Di Chúc viết vào tháng 5 năm 2017 và đã gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để ban hành và công bố ngày nào tôi không còn nữa. Di chúc này có điểm dự tính trao chức Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống cho Hoà thượng Thích Tâm Liên chờ hoàn cảnh thuận duyên tổ chức Đại hội Khoáng đại thỉnh cử Đức Đệ lục Tăng Thống. Cùng với sự thu hồi và huỷ bỏ Di chúc, dự tính chức Xử lý Thưởng vụ Viện Tăng Thống cũng bị vộ hiệu hoá theo.

Điều 3: Bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Viện trưởng Viện Hoá Đạo của Hoà thượng Thích Tâm Liên; và bãi nhiệm vĩnh viễn chức vụ Tổng Thư ký và mọi chức vụ trong Viện Hoá Đạo của Phật tử Nguyên Chánh Lê Công Cầu.

Điều 4: Giải tán mọi nhân sự và chức vụ trong Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo nhiệm kỳ 2018 – 2020 quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 5: Trong thời gian chờ Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội bất thường GHPGVNTN công cử nhân sự mới cho Viện Hoá Đạo, tạm ngưng mọi hoạt động của Viện Hoá Đạo cùng mọi nhân sự Ban Chỉ đạo quy định trong Giáo chỉ số 18 do Viện Tăng Thống ban hành ngày 8 tháng 8 năm 2018.

Điều 6: Trong thời gian chờ đợi Viện Hoá Đạo khôi phục, chiếu Điều thứ 37, Chương thứ 9 Hiến chương GHPGVNTN tu chỉnh năm 2015, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có trụ sở tại Paris do Cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái điều hành vẫn tiếp tục hoạt động để loan tải tin tức, lập trường của Viện Tăng Thống GHPGVNTN trên trường Quốc tế cũng như cho đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.

Điều 7: Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Điều khoản, Văn kiện, Quyết định, Giáo chỉ trái với Quyết định này đều bị huỷ bỏ.

Điều 8: Viện Tăng Thống, Giáo hội các cấp trong và ngoài nước chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định nầy.

Phật lịch 2562, Saigon ngày 19 tháng 10
âm lịch Mậu Tuất, tức 25 tháng 11 năm 2018
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)

______________________________

Phụ bản 3

Phật lịch 2559
Số 14/TT/GC

GIÁO CHỈ SỐ 14

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được Đại Hội khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ IX ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Chùa Giác Hoa Sài Gòn tu chỉnh lần sau cùng.

– Chiếu Phần 3, Điều 11, Chương Thứ Tư của Hiến Chương dẫn thượng về việc Tấn Phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Chiếu Điều thứ 30, Chướng thứ 5 của Hiến Chương dẫn thượng qui định về Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

– Chiếu Điều thứ 39, Chương 11 của Hiến Chương dẫn thượng về việc Tu Chỉnh Hiến Chương GHPGVNTN.

– Chiếu nhu cầu Phật sự chuẩn bị cho Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lần thứ X vào cuối năm 2015.

– Chiếu tình hình GHPGVNTN trong giai đoạn mới.

NAY BAN HÀNH GIÁO CHỈ

ĐIỀU I : Văn Phòng Viện Tăng Thống cùng Ban Chỉ Đạo Viên Hóa Đạo phối hợp soạn thảo bản Tu Chỉnh Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

ĐIỀU II : Bản soạn thảo Tu Chỉnh Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ được đệ trình Đại Hội Khoáng Đại GHPGVNTN lần thứ X biểu quyết.

ĐIỀU III : Sau khi Đại Hội biểu quyết, Bản Hiến Chương chính thức đệ trình Đức Tăng Thống duyệt y và ban hành Giáo Chỉ áp dụng.

ĐIỀU V : Giáo Chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký

ĐIỀU VI : Văn Phòng Viện Tăng Thống, Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, chiếu nhiệm vụ thi hành Giáo Chỉ nầy.

Phật Lịch 2559,Thanh Minh Thiền Viện
ngày 9 tháng 8 năm 2015
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

______________________________

______________________________

 

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin